Aksjeeiere i RASMUSSENGRUPPEN AS pr. 31.12.2023

Rasmussen, Dag

Rasmussen AS

Rannfrid Rasmussen Investment AS |+|

Einar Rasmussen Investment AS |+|

Rasmussen, Rannfrid

Rasmussen, Maren K. Bonnevie

Mestermø Invest AS

Dahl, Anne

Dahl, Per Otto Rasmussen

POD Invest AS

Rasmussen, Cathrine

Kleppenhus Invest AS

Rasmussen, Carl Einar Bonnevie

CEBORAS Invest AS

Rasmussen, Julie K. Bonnevie

JKBR Invest AS

Sum

Rannfrid Rasmussen Investment AS (RRI) er eiet 100 % av Rannfrid Rasmussen

Einar Rasmussen Investment AS (ERI) er eiet slik:

Rasmussen, Dag - 4 115 632 aksjer 50,0978 %
Rannfrid Rasmussen Investment A/S - 993 905 aksjer 12,0984 %
Rasmussen, Rannfrid - 1 437 660 aksjer 17,5000 %
Rasmussen, Maren K. Bonnevie - 513 451 aksjer 6,2500 %
Dahl, Anne - 102 300 aksjer 1,2453 %
Dahl, Per Otto Rasmussen - 102 300 aksjer 1,2453 %
Dahl, Jon Christian - 119 350 aksjer 1,4528 %
Rasmussen, Cathrine - 830 102 aksjer 10,1045 %
Rasmussen, Carl Einar Bonnevie - 250 aksjer 0,0030 %
Rasmussen, Julie K. Bonnevie - 250 aksjer 0,0030 %
Sum - 8 215 200 aksjer 100,0000 %

Eiet 100% av Rasmussen, Dag

Eiet 100% av Rasmussen, Maren K. Bonnevie

Eiet 100% av Dahl, Per Otto Rasmussen

Eiet 100% av Rasmussen, Cathrine

Eiet 100% av Rasmussen, Carl Einar Bonnevie

Eiet 100% av Rasmussen, Julie K. Bonnevie

Antall A-aksjer

497 953

0

229 152

169 344

30 912

20 160

0

1 344

1 344

0

1 007

0

168

0

168

0

951 552

Antall B-, C- og D-aksjer

0

17 918 208

22 686 048

16 765 056

3 060 288

0

1 995 840

133 056

0

133 056

0

15 789 312

0

7 861 392

0

7 861 392

94 203 648

Andel av stemmer
(A-aksjer)

52,33 %

0,00 %

24,08 %

17,80 %

3,25 %

2,12 %

0,00 %

0,14 %

0,14 %

0,00 %

0,11 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %

0,02 %

0,00%

100,00 %

Andel av kapital
(A-, B-, C- og D-aksjer)

0,52 %

18,83 %

24,08 %

17,80 %

3,25 %

0,02 %

2,10 %

0,14 %

0,00 %

0,14 %

0,00 %

16,59 %

0,00 %

8,26 %

0,00 %

8,26 %

100,00 %