Vi har fokus på bærekraft innen alle våre forretningsområder.

Gjennom styrerepresentasjon tar Rasmussengruppen del i selskapenes arbeid med miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold (ESG).
Bærekraftperspektiver er også en del av beslutningsgrunnlaget når nye investeringer vurderes.

Vi foretar egne ESG-vurderinger, samtidig som vi støtter oss på vurderinger gjort av enkelte andre aktører. Rasmussengruppen har for eksempel valgt å ikke investere i selskaper som det norske oljefondet har utelukket fra sitt investeringsunivers.

Rasmussengruppen vil sørge for oppfyllelse av de plikter som følger av åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022.

 

Eiendom

Avantor – miljøvennlig før, nå og for alltid

For Avantor har satsingen på miljø vært sentral helt fra selskapet startet utbyggingen av Nydalen på begynnelsen av 90-tallet.

Miljøforhold
I Nydalen i Oslo har Avantor bygget en miljøvennlig energisentral som leverer fjernvarme og fjernkjøling, basert på varmepumpeteknologi og jordbrønner. Energisentralen ble satt i drift allerede i 2003, og var da en av Nord-Europas største.

I 2014 bygde Avantor ytterligere en energisentral i Nydalen for å dekke et økende behov for miljøvennlig energi. Når dette området er ferdig utbygget, vil Avantors energisentraler redusere CO2-utslippene med om lag 4500 tonn per år, noe som tilsvarer utslippet fra rundt 3300 fossilbiler.

Vertikal Nydalen (med gateadresse Gullhaug Torg 2A) er et nytt nærings- og boligprosjekt med innovative miljøløsninger som ferdigstilles i 2023. Miljøprosjektet gjennomføres i samarbeid med Snøhetta og Skanska. Vertikal Nydalen er del av FutureBuilt, et innovasjonsprogram og utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. FutureBuilt-prosjekter skal overoppfylle FNs bærekraftmål og Paris-målene, og alltid kutte klimagassutslipp med minst 50 prosent i forhold til vanlig praksis. Vertikal Nydalen blir det første kombinasjonsbygget i Norge med naturlig ventilasjon.

Målet er å unngå å kjøpe energi til ventilasjon, oppvarming og kjøling. Dette skal oppnås ved bruk av solceller og lavtemperatur varmepumpeanlegg med jordbrønner.

For mer informasjon:
vertikalnydalen.no

På Slemmestad i Asker vil miljø og bærekraft stå sentralt når Avantor skal utvikle et tidligere industriområde til bolig- og næringsarealer. Det er utarbeidet en omfattende miljøstrategi for prosjektet som består av rundt 100.000 kvadratmeter boligareal og rundt 55.000 kvadratmeter næringsareal.

For mer informasjon:
slemmestadbrygge.no

Miljøfokuset er et løpende prosjekt med stadig høyere ambisjoner, som utgjør en sentral del av selskapets utvikling av eiendommer. Avantor var det første private eiendomsselskapet i Norge som ble miljøsertifisert etter ISO 14001, og selskapet er en sentral aktør i Grønn Byggallianse.
I 2021 utarbeidet Avantor en ny miljøstrategi for 2021–2023. Her fokuserer selskapet på seks av FNs bærekraftmål som Avantor i størst mulig grad kan påvirke.

 

For hvert av bærekraftmålene har Avantor satt opp sitt eget, konkrete mål som skal nås innen utgangen av 2023, samt et langsiktig mål for 2030. Avantor vil årlig gjennomføre en analyse for å fange opp eventuelle endringer som kan ha betydning for utviklingen. På den måten vil selskapet alltid være oppdatert og klar for å yte sitt beste for å oppnå både egne og FNs mål.

For ytterligere informasjon:
www.avantor.no/miljo

 

Sosiale forhold

Avantor gir like muligheter til alle ansatte uavhengig av bakgrunn, og selskapet har nulltoleranse for diskriminering. De ansatte i Avantor og hos leverandører representerer mange nasjonaliteter. Avantor er en Inkluderende Arbeidsliv-bedrift. De lønnsmessige forskjellene som eksisterer i selskapet, er basert på ansvar, kompetanse, grundighet og arbeidsinnsats.

Forretningsetiske forhold

Avantors virksomhet har konsekvenser som synlig berører samfunnet. Selskapet er derfor avhengig av tillit fra kunder, leverandører, offentlige myndighetsorganer og samfunnet for øvrig. Avantor har vedtatt og implementert etiske retningslinjer, som skal være med på å ivareta denne tilliten.
De etiske retningslinjer vedtas av styret hvert år og gjelder for alle ansatte og medlemmer av styrene i Avantor.

Offshore

Shearwater

Shearwater bidrar gjennom en moderne flåte, effektiv drift og sine teknologiske løsninger til å redusere egne og samarbeidspartneres klimagassutslipp. I tillegg vil Shearwaters teknologi være viktig i blant annet utvikling av løsninger for karbonfangst.

Miljøforhold

Shearwater-konsernet eier og driver moderne seismikkskip som kartlegger mulige naturressurser i form av olje og gass. Selskapet har et sterkt fokus på ESG, inkludert seks av FNs bærekraftmål.

 

 

Som eier av verdens største og mest moderne flåte av avanserte seismikkskip, anerkjenner Shearwater sitt ansvar for miljøet og jobber kontinuerlig med å minimalisere de negative effektene av virksomheten. Ambisjonene til selskapet går lenger enn å tilfredsstille regulatoriske krav og retningslinjer for bransjen.
Selskapet har tatt en beslutning om å alltid bruke Marine Gas Oil (MGO) som drivstoff, i stedet for det billigere og mer forurensende Heavy Fuel Oil (HFO). Moderne skip bruker mindre drivstoff enn eldre skip og er dermed mer miljøvennlige. Størrelsen på flåten gir mulighet til å optimalisere allokering av jobber og dermed minimalisere transitt mellom jobber. Redusert transitt gir en direkte positiv effekt på utslipp.

Shearwater er en teknologileder innen seismikk, og flere av løsningene bidrar direkte til å redusere utslipp av drivhusgasser. For eksempel er Monowing, basert på proprietær teknologi, en løsning som reduserer motstanden i vannet og dermed reduserer drivstofforbruk og utslipp. Seismikk-teknologi blir også i økende grad anvendt innen kartlegging og monitorering av områder for karbonlagring.

 

Sosiale forhold

Shearwater gir like muligheter til alle ansatte uavhengig av bakgrunn, og selskapet har nulltoleranse for diskriminering. Forskjellig bakgrunn og erfaring blant ansatte er positivt for innovasjon og forbedrer forretningsrelaterte beslutninger. De ansatte i Shearwater representerer totalt 74 nasjonaliteter.

Shearwater støtter FNs Universal Declaration of Human Rights, FNs Global Compact, UK Modern Slavery Act 2015 og standardene til den internasjonale arbeidstakerorganisasjonen. Selskapet følger alle disse lovene og prinsippene og inkluderer dem i avtaler med underleverandører.

 

Forretningsetiske forhold

Shearwater anser forretningsetiske forhold som kritiske for kommersiell suksess og langsiktig verdiskaping. Selskapet har derfor implementert retningslinjer og prosedyrer som skal sikre at selskapet drives på best mulig måte. Dette inkluderer åpenhet, ansvarlighet og etisk oppførsel, og Shearwater følger alle lover og regler i de markeder hvor selskapet har operasjoner. Shearwater har implementert en Code of Conduct som beskriver prinsippene for oppførsel og forretningspraksis. Denne gjelder styremedlemmer, ledelse, ansatte, innleid personell, konsulenter og agenter.

Investeringer

Finansielle investeringer

Rasmussengruppen investerer i en rekke selskaper, både selskaper i tidlig-fase og mer etablerte selskaper, hvor Rasmussengruppen ikke er majoritetseier. Selskapene som inngår i Rasmussengruppens portefølje av finansielle investeringer, arbeider selvstendig med ESG innen sine respektive bransjer.

Av selskapene som inngår eller har inngått i porteføljen av finansielle investeringer, er det flere som arbeider med innovative løsninger som støtter opp om flere av FNs bærekraftmål. Dette omfatter både Nykode Therapeutics, som arbeider med utvikling av vaksiner for kreftbehandling og behandling av flere andre sykdommer, N2 Applied som utvikler teknologi for å redusere utslipp fra landbruket, og Nordic Aquafarms Europe AS og Nordic Aquafarms Group AS, som utvikler landbasert oppdrett av fisk nær forbrukerne i hhv. Europa og USA. Landbasert fiskeoppdrett medfører mindre miljøpåvirkning i havet og bidrar videre til å redusere CO2 utslipp som følge av lavere behov for flyfrakt av fisk.

Samfunnsansvar

Økonomiske bidrag

Rasmussengruppens samfunnsbidrag er i det alt vesentlige gjennom bidrag med privat risikokapital for etablering og videreutvikling av nye og eksisterende virksomheter.

I tillegg yter vi direkte økonomisk bistand til organisasjoner og prosjekter som kan knyttes opp mot flere av FNs bærekraftmål.

Vi gir årlige økonomiske bidrag til organisasjoner og idrettslag som arbeider for å inkludere barn og unge som har begrensede midler til å delta på idretts- og andre fritidsaktiviteter.

Økonomiske bidrag til House of Math, som yter ekstraundervisning i matematikk til utvalgte ungdomsskoler i Kristiansand.
Vi gir økonomisk støtte – både løpende og på enkeltstående basis – til organisasjoner som gir bistand til mennesker som av ulike årsaker har behov for hjelp i Norge og andre land.
Enkelte eksempler på Rasmussengruppens økonomiske bidrag til sivilsamfunnet:

Økonomisk støtte gjennom mange år til Leger Uten Grenser.

NOK 10 millioner til Covax-samarbeidet, som sikrer at Covid-19 vaksinen også når fattige land.

NOK 7,5 millioner til etablering av laboratorium og forskningsmiljø innenfor nevrovitenskap ved Universitetet i Agder (UiA).
NOK 10 millioner i støtte til ulike organisasjoner som arbeider med å bedre den humanitære situasjonen i Ukraina.
NOK 10 millioner til kjøp av akustisk modellering i Kilden konserthus.
Økonomisk bidrag med betydelig beløp i forbindelse med bygging av Sør Arena i Kristiansand.