Vedtekter

Vedtekter *)
for
RASMUSSENGRUPPEN AS

 

§ 1.

Selskapets foretaksnavn er RASMUSSENGRUPPEN AS.

 

§ 2.

Selskapets virksomhet skal kunne være – direkte og/eller indirekte – å kjøpe, eie og selge aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter og alt som er beslektet eller står i forbindelse med dette. Videre skal selskapets virksomhet kunne være – direkte og/eller indirekte – å anskaffe, prosjektere, utbygge, eie, drive, leie ut og selge fast eiendom og alt som er beslektet eller står i forbindelse med slik virksomhet. Selskapet skal også kunne eie – helt eller delvis – eller delta i selskaper eller næringsforetak som driver annen virksomhet.

 

§ 3.

Selskapets forretningskontor er i Kristiansand.

 

§ 4.

Selskapets aksjekapital er kr. 16.176.384,- fordelt på 951.552 aksjer av klasse A med et samlet pålydende på kr. 161.763,84, 56.073.600 aksjer av klasse B med et samlet pålydende på 
kr. 9.532.512,-, 22.429.440 aksjer av klasse C med et samlet pålydende på kr. 3.813.004,80 og 15.700.608 aksjer av klasse D med et samlet pålydende på kr. 2.669.103,36, i alt 95.155.200 aksjer hver pålydende kr. 0,17.

Aksjene i selskapet skal ikke registreres i et verdipapirregister.

Aksjer av klasse A gir stemmerett. Aksjer av klasse B, C og D gir ikke stemmerett.

Ved forhøyelse av aksjekapitalen ved en forholdsmessig kapitalforhøyelse innen hver aksjeklasse, jfr aksjeloven § 10-4 nr 2, skal:

Aksjeeiere i aksjeklasse A kun ha fortrinnsrett innen denne aksjeklasse i samme forhold som man fra før eier aksjer i aksjeklassen.
Aksjeeiere i aksjeklasse B kun ha fortrinnsrett innen denne aksjeklasse i samme forhold som man fra før eier aksjer i aksjeklassen.
Aksjeeiere i aksjeklasse C kun ha fortrinnsrett innen denne aksjeklasse i samme forhold som man fra før eier aksjer i aksjeklassen.
Aksjeeiere i aksjeklasse D kun ha fortrinnsrett innen denne aksjeklasse i samme forhold som man fra før eier aksjer i aksjeklassen.

Eier en aksjeeier aksjer i flere aksjeklasser vil man ha fortrinnsrett innen de aksjeklasser man eier aksjer.

For øvrig gir alle aksjer lik rett i selskapet.

 

§ 5.

Aksjer i selskapet kan ikke pantsettes, dog med det unntak fra pantsettelsesforbudet at aksjer i selskapet skal kunne stilles til sikkerhet for latent skatt på eventuell gevinst ved skattemessig utflytting.

 

§ 6.

Erverv av aksjer er betinget av samtykke fra selskapet. Avgjørelse skal tas snarest mulig etter at ervervet er meldt til selskapet. Det hører under styret å avgjøre om samtykke skal gis.

Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn for det. Samtykke kan ikke nektes i de tilfeller det gjøres unntak fra selskapets forkjøpsrett ifølge § 7.

Erververen skal uten opphold underrettes om avgjørelsen. Gis det ikke samtykke skal begrunnelsen angis og erververen skal dessuten orienteres om hva som er påkrevet for å bringe forholdet i orden.

Er erververen ikke underrettet om at samtykke er nektet innen to måneder etter at melding om ervervet kom inn til selskapet, anses samtykke å være gitt.

 

§ 7.

Aksjeeiere har ikke forkjøpsrett til aksjer som har skiftet eier eller som skal avhendes eller forøvrig skifte eier.

Selskapet skal ha forkjøpsrett til aksjer som har skiftet eier eller som skal avhendes eller forøvrig skifte eier. Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når erververen er slektning i rett nedstigende linje etter Einar Normann Rasmussen (født 22.08.1907 – død 14.08.1975).

Selskapets overtakelse av aksjer i selskapet skal skje til den med kjøper forhåndsavtalte pris.

Dersom erverv av aksjer skjer ved gave, gavesalg eller ved arv (herunder ved testament) og erververen ikke er slektning i rett nedstigende linje etter Einar Normann Rasmussen (født 22.08.1907 – død 14.08.1975), skal utøvelse av forkjøpsrett skje til markedspris for den aktuelle aksjeposten. Hver av partene skal innen 2 uker etter at selskapets forkjøpsrett er gjort gjeldende utpeke en takstmann med kvalifikasjoner tilsvarende statsautorisert revisor som fastsetter markedspris. Dersom en av partene ikke har utpekt takstmann innen fristen, skal den annen part utnevne ytterligere en takstmann med kvalifikasjoner tilsvarende statsautorisert revisor innen 2 uker etter utløpet av fristen. Dersom de to takstmenn ikke blir enige om en markedspris, og partene ikke blir enige om å legge et gjennomsnitt til grunn, skal etter anmodning fra en eller begge parter en tredje takstmann med kvalifikasjoner tilsvarende statsautorisert revisor utnevnes av Den norske Revisorforening. Dersom de tre takstmennene ikke blir enige om en markedspris, skal gjennomsnittet av deres verdivurderinger legges til grunn som markedspris med endelig og bindende virkning. Honoraret til takstmennene og eventuelt honorar til Den norske Revisorforening betales av selskapet.

Selskapets forkjøpsrett kan ikke utøves for et mindre antall aksjer enn det antall retten kan gjøres gjeldende for.

Selskapets forkjøpsrett må gjøres gjeldende senest to måneder etter at selskapet fikk melding om aksjer som har skiftet eier eller som skal skifte eier. Oppgjør skal skje innen en måned etter at krav om forkjøpsrett ble fremsatt eller – i tilfelle erverv av aksjer ved gave, gavesalg eller ved arv (herunder ved testament) – innen en måned etter at markedspris er fastsatt med endelig og bindende virkning.

Selskapet kan istedenfor å overta aksjer, velge å utøve sin forkjøpsrett ved å innløse alle eller deler av aksjene ved nedsettelse av aksjekapitalen i samsvar med reglene i aksjelovens § 12-7. Bestemmelsene i denne § 7’s tredje til og med sjette ledd gjelder tilsvarende ved innløsning av aksjer.

 

§ 8.

Selskapets styre skal bestå av 5 medlemmer. Til hvert medlem av styret kan det velges et personlig varamedlem. Styremedlemmer og varamedlem(mer) til styret velges av generalforsamlingen for 1 år om gangen. Generalforsamlingen velger styrets leder. Ved stemmelikhet i generalforsamlingen eller i styret skal møtelederen ikke ha dobbeltstemme.

Selskapet skal ha en daglig leder som tilsettes av generalforsamlingen. Det skal ikke kunne bestemmes at selskapet skal ha flere daglige ledere. Daglig leder kan av generalforsamlingen velges som medlem av styret.

Selskapets firma tegnes av styret i fellesskap eller av styrets leder sammen med to andre styremedlemmer eller av daglig leder alene.

Styret kan meddele prokura.

 

§ 9.

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen mai måneds utgang.

Ordinær og ekstraordinær generalforsamling innkalles skriftlig og senest med den minstefrist som er fastsatt i aksjeloven.

I generalforsamlingen har hver aksje av klasse A én stemme.

Aksjeeier kan møte ved fullmektig som har skriftlig og datert fullmakt.

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjennelse av årsregnskapet – bestående av selskapsregnskap og konsernregnskap – og av årsberetningen, herunder utdeling av utbytte;

2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

 

§ 10.

Selskapets revisor velges av generalforsamlingen. Revisor tjenestegjør inntil en annen revisor er valgt.

*) Senest endret på ekstraordinær generalforsamling den 10. desember 2021.